cash_on_delivery

Payment Banner

Προσοχή:Σας παραδίδουμε μόνο το ελαστικό. Σε περίπτωση που απεικονίζεται μια ζάντα αυτό συμβαίνει συμβολικά.

Michelin Stabil X XZM 9.00 R20 160A5 TL

Michelin - Κατασκευασμένο ελαστικό στην Γαλλία, στον οποίο ανήκουν τα γνωστα Bib, υψηλής ποιότητας προϊόντα που κατατάσσονται στην κατηγορία της υψηλής τιμής.

Διάσταση ελαστικού
9.00 R20 160A5 TL 
διαθεσιμότητα
Δυστυχώς το ελαστικό δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα.completewheels.filters.color=Χρώμα
ελαστικά
Ελαστικά όλων τον εποχώνGAN
Ταχύτητα
A5: επιτρέπεται έως 25 km/h
EAN
3528701101859
Κωδικός προϊόντος
R-181625
Για ερωτήσεις ή απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο elastika-online​@delti.com
Δυστυχώς το ελαστικό δεν είναι διαθέσιμο στο απόθεμα.completewheels.filters.color=Χρώμα
€ 1.199,10
Δωρεάν αποστολή*
Ο χρόνος παράδοσης 10 - 12 εργάσιμες ημέρες
περίοδος επιστροφής 30 ημερών**
Πολλοί συνεργάτες συναρμολόγησης

Michelin – èá óáò ðÜìå ðåñáéôÝñù .

Ôï üñáìá ôùí éäñõôþí ìáò, Edouard êáé André Michelin, êáèïäÞãçóå ôçí áíÜðôõîç ôçò MICHELIN ìÜñêá ãéá ðåñéóóüôåñá áðü 125 ÷ñüíéá: íá êÜíåé ôçí ïäÞãçóç ôüóï áðëü, áóöáëÝò êáé Üíåôï üóï ôï äõíáôüí - ðñþôá ìå êáéíïôüìá åëáóôéêÜ êáé ôñï÷ïß, áêïëïõèïýìåíç áðü ïäéêïýò ÷Üñôåò, ôáîéäéùôéêïýò ïäçãïýò, êáé ôéò óõíåéóöïñÝò ðñïò ôç âåëôßùóç ôùí õðïäïìþí ôçò êõêëïöïñßáò. Ìáæß ìå áõôü Ýñ÷åôáé ìéá éó÷õñÞ äÝóìåõóç ìå ôï ðåñéâÜëëïí, êáèþò ç óýã÷ñïíç êéíçôéêüôçôá ðñÝðåé íá åßíáé âéþóéìç êáé íá ìçí åßíáé åðéæÞìéá ãéá ôï ðåñéâÜëëïí.

ÊÜèå ÷ñüíï ç Michelin Group ðáñÜãåé ðåñéóóüôåñá áðü 178 åêáôïììýñéá åëáóôéêÜ óå 68 åãêáôáóôÜóåéò ðáñáãùãÞò óå 17 ÷þñåò, êáé ëåéôïõñãåß äßêôõá ðùëÞóåùí óå ðåñéóóüôåñåò áðü 170 ÷þñåò. Ôá ðñïóöåñüìåíá ðñïúüíôá åßíáé ðïëëÜ: áðü ôï ðïäÞëáôï, ôá åðéâáôéêÜ áõôïêßíçôá, öïñôçãÜ, ìïôïóéêëÝôåò, êáé ôá åëáóôéêÜ ôñáêôÝñ, ìå ôá åëáóôéêÜ ôùí ìç÷áíþí 5-ôüíïõ ÷ùìáôïõñãéêÜ. Michelin áðáó÷ïëåß 111,700 Üíèñùðïé óå üëï ôïí êüóìï êáé êáôÝ÷åé ìéá áðü ôéò ðáëáéüôåñåò, ðéï äéÜóçìá åìðïñéêÜ óÞìáôá óôïí êüóìï - ôï èñõëéêü Michelin Man.

Óôï÷åõìÝíç áíÜðôõîç: MICHELIN Total Performance

Óôçí áíÜðôõîç íÝùí ðñïúüíôùí, ç Michelin áêïëïõèåß ðéóôÜ ôçí Ýííïéá ôçò "MICHELIN Total Performance", ðïõ õðïóôçñßæåôáé áðü ôçí áõóôçñÞ ðñüôõðï ðÜíôá óõãêåíôñþíåé ìéá óåéñÜ áðü ÷áñáêôçñéóôéêÜ åðéäüóåùí óå Ýíá åëáóôéêü, ãéá íá åðéôåõ÷èïýí ôá âÝëôéóôá áðïôåëÝóìáôá. Áêïëïõèïýìå áõôÞ ôç öéëïóïößá, ü÷é ìüíï óôçí áíÜðôõîç ôùí ôõðïðïéçìÝíùí ðñïúüíôùí ìáò, áëëÜ êáé óôï Ìç÷áíïêßíçôá Óðïñ. ÐïëëÝò ôå÷íéêÝò êáéíïôïìßåò âïçèïýí óôçí áíáêïýöéóç åðéâáñýíóåéò ãéá ôï ðåñéâÜëëïí, ôïõò ïäçãïýò êáé ôéò åðé÷åéñÞóåéò. ÊñõììÝíá Ýîù áðü ôá ìÜôéá óôá ðåñéâëÞìáôá ôùí åëáóôéêþí, ôá ó÷Ýäéá ðÝëìáôïò, êáé ïé åíþóåéò êáïõôóïýê, óå üëç ôç æùÞ ôïõò, ôá åëáóôéêÜ MICHELIN äåß÷íïõí ôï ðëÞñåò äõíáìéêü ôïõò: ðñïóöÝñïõí åîáéñåôéêÞ ðñüóöõóç, ìåãÜëç äéÜñêåéá æùÞò, êáé ìåéùìÝíç êáôáíÜëùóç êáõóßìïõ ÷Üñç óôçí ÷áìçëÞ áíôßóôáóç êýëéóçò ôïõò.

Ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ôùí óõíèçêþí ðïõ Ý÷ïõí ôá åëáóôéêÜ õðüêåéíôáé óôçí êáèçìåñéíÞ ÷ñÞóç, ôï êáëïêáßñé ôïõ 2014 Michelin îåêßíçóå Ýíá ìïíáäéêü åñåõíçôéêü Ýñãï - ôï ÅñãáóôÞñéï ïäéêü äßêôõï. Ï÷Þìáôá áðü 3.000 ïäçãïß óôçí Åõñþðç Þôáí åîïðëéóìÝíá ìå åéäéêÝò óõóêåõÝò ìÝôñçóçò ãéá ôçí êáôáãñáöÞ ôùí äåäïìÝíùí ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñÞóç ôùí åëáóôéêþí. ÁõôÜ ôá ðïëýôéìá åõñÞìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýíôáé óôçí áíÜðôõîç ôùí ìåëëïíôéêþí ìïíôÝëùí åëáóôéêþí, êáèéóôþíôáò ôïõò áíôáðïêñßíïíôáé êáëýôåñá óôéò áíÜãêåò ôïí ðñáãìáôéêþí ïäçãïýò.

ÌÜèåôå ðåñéóóüôåñá óôï: http://www.michelin.gr/about/michelin-worldwide

*Δωρεάν αποστολή για δύο ή περισσότερα ελαστικά (με ΦΠΑ).
**Εκτός τους πλήρεις τροχούς